Opleiding Kindercoaching hbo | SORAG Opleidingen en Cursussen

Kindercoaching

In de afgelopen jaren is de samenleving behoorlijk veranderd en daarmee ook het leven van mensen en kinderen. Steeds meer kinderen ondervinden tijdens de periode van opgroeien en hun ontwikkeling problemen. Niet alleen met zichzelf, maar ook met hun ouders, leraren en anderen. Wanneer daar niets aan gedaan wordt, blijven deze kinderen daar vaak de rest van hun leven de gevolgen van ondervinden. De laatste jaren stijgt dan ook het aantal kinderen dat professionele hulp nodig heeft om uit te groeien tot evenwichtige en gelukkige mensen. De oplossingen voor de problemen zijn vaak heel verschillend en individueel. Het beroep van kindercoach is dan ook een vak van de toekomst.


In deze cursus staat het kind centraal, maar leer je ook de ouders, leraren en anderen uit de leefwereld van het kind in het proces van het oplossen van problemen te betrekken. Je leert als kindercoach naar een op het kind afgestemd doel te werken en daarbij al je mogelijkheden te benutten. Daarnaast leer je ook de grenzen van je eigen kunnen af te tasten, want niet elk probleem is op te lossen. Kortom een opleiding die je in staat stelt om als professioneel kindercoach een groot aantal vaardigheden te ontwikkelen. Hoe benader ik op een individuele wijze een kind en bereik ik uiteindelijk dat deze mens in wording ook een gelukkig mens wordt? Problemen van kinderen zijn vaak minder gecompliceerd dan we denken, maar het ontdekken van de oorzaken en het behandelen hiervan biedt vaak uitstekende oplossingen.

Tijdens deze opleiding leer je de basisprincipes waarmee je kinderen op een verantwoorde manier kunt coachen, maar ook hoe je voor jezelf als coach op kunt treden. Bij deze opleiding snijdt het mes aan twee kanten: je helpt de ander, maar je leert als coach ook heel veel van de wereld en de problemen van het kind. In deze opleiding zijn een aantal oefeningen opgenomen die je samen met een cliënt kunt uitvoeren, maar die je ook voor jezelf kunt toepassen. De lesstof wordt in veel gevallen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden verduidelijkt. De wijze van coachen van kinderen en de voor- en nadelen die aan bepaalde manieren van werken kleven komen eveneens uitgebreid aan de orde. Ook aan ouders, begeleiders van kinderen, leraren, hulpverleners, medewerkers van kinderdagverblijven en personal coaches kan deze opleiding een uitgebreide ondersteuning bieden.

DEZE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD
De oorzaken en gevolgen van problemen van en met kinderen, ontwikkelingsfasen en -psychologie, kindtypen, invloeden van buitenaf, huiselijke oorzaken, pedagogiek, behoeften en zelfbeeld van het kind, intelligentie en vaardigheden, leerproblemen en pesten, opvoeden, ADHD en ADD, laag- en hoogbegaafdheid, diagnosticeren en het professioneel begeleiden van ouders en kinderen alsmede de vaardigheden waarover je als coach dient te beschikken, ontspanningsoefeningen en yoga. In de cursus is een groot aantal praktijkvoorbeelden opgenomen.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus is ook opgenomen in het Cursusvoordeelpakket:
Jeugdcoaching

Andere op Coaching toegespitste opleidingen zijn:
Personal Coaching
Traumacoaching
Pubercoaching
Depressiecoaching

In de opleiding Kindercoaching hbo worden de volgende onderwerpen behandeld:

Les 1: Inleiding 
 

Opvoeden vroeger en nu
Kinderen werden niet serieus genomen
       Kwaliteit opvoeden is verbeterd
Talenten en vaardigheden
       Praktijkvoorbeeld
       Kind is uitgangspunt
       Iedereen is anders
Grenzen ontdekken
Hulp bij de opvoeding
       De kindercoach is er voor het kind
       Het kind in zijn omgeving
       Laagdrempelig
  
Gelukkig zijn
Kind en geluk
       Praktijkvoorbeeld
Filosoferen over geluk
       Praktijkvoorbeeld
Kinderen observeren
       Gevoelens zichtbaar maken
Verbondenheid
       Anderen gelukkig maken
       Kleine dingen
Leren omgaan met omstandigheden
  
Normen en waarden
Wetgeving
Culturele verschillen
Algemene waarden
Respect
Eerlijkheid
Rechtvaardigheid
Verdraagzaamheid
Grenzen zijn opgeschoven
       Praktijkvoorbeeld
Normbesef
  
Opvoeding
Voordoen en nadoen
       Prikkels van buiten
       Leren door doen
Verschillen binnen één gezin
       Praktijkvoorbeeld
Geen pasklaar programma
       Opvattingen veranderen
       Ervaringen uitwisselen
Het kind ontdekt de wereld
       Het kinderlijke gaat eraf
       Vroegtijdig ingrijpen
Pedagogiek en didactiek
De ouder als opvoeder
       Praktijkvoorbeeld
       Contact is essentieel
Andere opvoeders
       Oudere broers en zussen
       Peuterleidsters
       Leerkracht basisschool
       Leraar vervolgonderwijs
       Leidster kinderopvang/gastouder
       Groepsleiders/pleegouders
       Sport, spel en hobby
Opvoeden als bewuste keuze
  
Wat is Kindercoaching?
De kindercoach is er voor het kind
Stap voor stap
De kindercoach en de ouders
       Zetje in de goede richting
       Kreten om hulp
       Praktijkvoorbeeld
       Snelle hulp
       Feedback
Werken met het kind
       Praktijkvoorbeeld
Interventies
  
Het belang van kindercoaching
       Praktijkvoorbeeld
Dicht bij de mensen
Plan van aanpak
       Praktijkvoorbeeld
       Praktijkvoorbeeld
Het kind sterker maken
  
Voor wie is deze cursus bedoeld?
       Praktijkvoorbeeld
Elkaar begrijpen
Nieuwe inzichten opdoen
       Praktijkvoorbeeld
Stel je eigen doelen
  
Hoe ga je je kennis gebruiken?
Trek geen partij
  
Les 2: Het kind centraal
  
De ontwikkeling van het kind
Algemene kenmerken
Factoren die de ontwikkeling beïnvloeden
       Leefgewoontes
       Milieu
       Jongen of meisje
       Aangeboren afwijkingen
       Praktijkvoorbeeld
       Ziekte
       Praktijkvoorbeeld
       Sociaal-emotionele factoren
       Praktijkvoorbeeld
       Pesten
Groeien volgens het ‘boekje'
Negatief gedrag
  
Ontwikkelingsfasen
       Praktijkvoorbeeld
0-3 jaar
       Sociaal gedrag
       Taalgedrag
       Ik-bewustzijn
       Lopen en praten
       Herinnering
3-7 jaar
       Fantasie
       Eigenwaarde
       Zelfbeheersing
       Onrustige periode
7-13 jaar
       Praktijkvoorbeeld
       Vriendschappen
       Leergierig
       Prepuberteit
Puberteit (14-17 jaar)
Adolescentie (17-21 jaar)
       Praktijkvoorbeeld
Samenvattend
  
Cognitieve ontwikkeling
Motivatie
Voorwaarden voor het leren
Geheugen
Interesse
Betekenis
       Praktijkvoorbeeld
       Praktijkvoorbeeld
Inzicht
Aha-belevenis
Inzicht en intelligentie
De metafoor van het lampje
Keuzes maken
  
Taalontwikkeling
Omgeving
Stotteren
Begrip
  
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
De volwassene is het belangrijkst
Kinderen ontdekken elkaar
Regels en afspraken
Horen bij een groep
       Praktijkvoorbeeld
Emotionele ontwikkeling
Vijf fasen van Sandström
Veiligheid
Zelfbeeld
Fouten maken mag
Wie ben ik?
De ‘grenzeloze' generatie
Krampachtig jong willen blijven
  
Kindtypen en leerstijlen
       Lichamelijke kenmerken
       Aanleg
       Sociaal gedrag
Het nieuwsgierige kind
Het ongeïnteresseerde kind
Het zelflerende kind
Het impulsieve kind
Het angstige kind
Het rustige kind
Het drukke kind
Van ‘wat wil ik' naar ‘wie ben ik'
Wat wil het kind?
Te veel prikkels
       Praktijkvoorbeeld
Te veel eisen
Kijken naar wat het kind kan
Beperkingen
Onzekere opvoeders
Aandacht
Voorbeeldgedrag
Opvoeden tot verbondenheid
  
Les 3: Het kind centraal (2)
Zo ging het in
Zo gaat het in
We zijn kinderen van onze tijd
Het kind en zijn verhaal
       Praktijkvoorbeeld
Voorbeeldvragen
       Zelfvertrouwen
       Dieren
       Andere mensen
       Doel van het leven
       Bestaansvragen
Uit het leven gegrepen
Luxe is vanzelfsprekend
Geen vaste plek meer
Normvervaging
Meedoen moet
Leven in een droomwereld
Heftige emoties
Milieuproblematiek
Slechte leefstijl
Beeldcultuur
Echtscheiding
Afstanden
       Praktijkvoorbeeld
De overheid
  
Competentie
Drie pijlers
Vaardigheden
Feedback
Sociale competentie
Sociale competentie observatielijst (SKOL)
Morele ontwikkeling
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
       Praktijkvoorbeeld
  
Emoties
Moraliteit
       Morele gevoelens
       Emoties benoemen
       Praktijkvoorbeeld
  
Verwachtingen
De lat ligt hoog
       Praktijkvoorbeeld
Te lage verwachtingen
  
Als het niet goed gaat
       Praktijkvoorbeeld
Alert zijn
  
Signaleren
Juist interpreteren
Dossier
Methodes
       Praktijkvoorbeeld
Signaleren is het vertrekpunt
  
Kindercoach en signaleren
De rol van de ouders
Totaalbeeld
Observatie
Testen
Vragenlijsten, checklijsten, interviews
       Voorbeeld vragenlijst
       Voorbeeld checklist
Probleemgebieden
  
Les 4: De kindercoach
 

Kind en ouders
       Praktijkvoorbeeld
Verschillende gezinnen
Het goede voorbeeld
  
Wat wil ik als kindercoach bereiken?
Stel een doel
Uitgangssituatie
Het probleem inventariseren
       Waar doet zich het probleem voor?
       Kenmerken kind
       Competentie
       Praktijkvoorbeeld
Hoe beleeft het kind het zelf?
Begeleiding in drie fasen
       Oriënterende fase
       Tussenevaluatie

       Eindevaluatie
  
Samen op weg
Gevoelens onder woorden brengen
Het uiten van gevoelens
Harmonie en disharmonie
       Praktijkvoorbeeld
Vragen om hulp
De 5 B's
       Bedoeling
       Betrokkenheid
       Betekenis
       Begeleiding
       Balans
Op weg naar evenwicht
       Praktijkvoorbeeld
Omgeving
       Praktijkvoorbeeld
  
Begeleiding en perspectief
Hulpvraag stellen
Doel
       Praktijkvoorbeeld
Vaardigheden van de kindercoach
De persoon van de kindercoach
Autonomie
       Praktijkvoorbeeld
  
De praktijk
Om welk probleem gaat het?
Stappenplan
In gesprek komen
Blijf signaleren
       Praktijkvoorbeeld
Analyse en diagnose
Plan van aanpak
SMART-doelen
Uitvoering plan van aanpak
Evaluatie
       Praktijkvoorbeeld
       Het eerste gesprek
       Faalangst
       Vragenlijst
       Samen een plan maken
       Feedback
       Resultaat
  
Emoties
Basisemoties
Communicatie
Zelfbeheersing
Emotiecirkel
       Doel
       Plan van aanpak
       Reactie
       Evaluatie
       Emotie
       Resultaat
Handvatten
  
Les 5: Inleiding
  
Intelligentie 

Talige intelligentie
Logisch-mathematische intelligentie
Visueel-ruimtelijke intelligentie
Tactiel-motorische intelligentie
Muzikale intelligentie
Naturalistisch-ecologische intelligentie
Inter-persoonlijke intelligentie
Intra-persoonlijke intelligentie
       Praktijkvoorbeeld
Aanleg stuurt de ontwikkeling
Denkvermogen en geheugen
Zintuiglijk geheugen
Korte termijngeheugen
Lange termijngeheugen
       Kapstokmethode
       Methode van Loci
       Beeld en body
Denkfouten
Kwaliteiten
Het talentenboekje
Het verhaal
      Praktijkvoorbeeld
Jouw talent
Woordtalent
Cijfertalent
Doeltalent
Muziektalent
Natuurtalent
Beeldtalent
Samentalent
Zelftalent
Verwerking van de opdrachten door de cliënt
Verwerking van de uitgevoerde opdrachten door de kindercoach
     Praktijkvoorbeeld
Reflectie
       Praktijkvoorbeeld
Afsluiting en evaluatie
Andere methoden
Verwachtingen
  
Manieren van leren
Leren voor later
Gebruiken wat je al weet
Leervormen
       Leren door ervaring
       Leren door imitatie
       Leren door inzicht
       Leren door waarnemen
       Leren door het verwerven van feitenkennis
       Leren door memoriseren
       Leren door vorming van automatismen
       Dynamisch leren
Geen motivatie
       Vragen
       Erkenning
       Betrokkenheid
Vier leertypes bij kinderen
Kinderen die ontwikkelend leren
       Praktijkvoorbeeld
Kinderen die ontdekkend leren
       Praktijkvoorbeeld
Kinderen die gestuurd leren
       Praktijkvoorbeeld
Kinderen die een ‘kindvolgende' aanpak nodig hebben
       Praktijkvoorbeeld
  
Hersenen en leren
De hersenhelften
Voorwaarden om te leren
       Basisregels
  
Het aanleren van ander gedrag 
Het juiste moment
Op tijd ontspannen
Aandacht, betrokkenheid en oefening
Het probleem verwoorden
Spelsituaties
     Praktijkvoorbeeld
Steeds een stapje verder
  
Les 6: Sociaal gedrag 
 

Sociale vaardigheden
Geschreven en ongeschreven regels
       Praktijkvoorbeeld
Factoren die van invloed zijn
       Praktijkvoorbeeld
Het goede voorbeeld
       Praktijkvoorbeeld
Het begint in de wieg
Zelfvertrouwen
Sociale kennis, attitude en emotionaliteit
Sociale vaardigheden van de cliënt
Sociale vaardigheden van de kindercoach
       Empathisch vermogen
       Emotionele intelligentie
       Empathie aanleren
Manieren om je empathisch vermogen te vergroten

       Leer luisteren
       Let op non-verbale communicatie
       Help de ander
       Draag samen verantwoordelijkheid
       Leer probleemoplossend denken
       Durf je kwetsbaar op te stellen
       Leer met zoveel mogelijk mensen communiceren
Kinderen leren empathisch te zijn
       Praktijkvoorbeeld
Sociale kennis is niet vanzelfsprekend
       Praktijkvoorbeeld
Sociale houding
Emotionaliteit
Elementaire sociale vaardigheden
       Praktijkvoorbeelden
  
Kinderen en taken
Taakbeleving
       Impulsiviteit
       Passiviteit
       Matige aandacht
       Gebrek aan structurering
       Gebrek aan creativiteit
       Vermoeidheid
Heldere doelen
Schema's
       Praktijkvoorbeeld voor een schema
Cliëntdossier
       Praktijkvoorbeeld
  
Verantwoordelijkheid nemen en geven
Voorbeeldfunctie
Zelfreflectie
Verantwoording afleggen
Verantwoordelijkheid leren dragen
Prikkels geven
       Zorg voor een veilige situatie
       Geef het goede voorbeeld
       Stel grenzen
       Stimuleer de zelfkennis
       Geef handvatten
De levenstaak
  
Reflectie en resultaat
Reflectievragen
       Praktijkvoorbeeld
Reflecteren = leren
Succeservaringen
Voorwaarden voor succes
       Ga uit van de competenties van het kind
       Benader het gedrag positief
       Succeservaringen moeten als het ware inslijten
       Geef positieve feedback
       Bespreek moeilijke situaties
       Praktijkvoorbeeld
  
Zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Zelfbeeld
Gewaardeerd worden
Waardering hebben voor anderen
Ergens bij horen
Deugden
Wisselwerking
       Praktijkvoorbeeld

Typen zelfbeelden
Reëel positief zelfbeeld
       Praktijkvoorbeeld
Verondersteld vermogen
       Praktijkvoorbeeld
Verondersteld onvermogen
       Praktijkvoorbeeld
Reëel negatief zelfbeeld
       Praktijkvoorbeeld   
       Diffuus zelfbeeld
       Praktijkvoorbeeld
Zelfvertrouwen
       Praktijkvoorbeeld
Zelfvertrouwen moet groeien
Zelfvertrouwen en gedrag
Zelfstandigheid
Zelf doen
       Praktijkvoorbeeld
  
Les 7: Vaardigheden
  
Creativiteit
       Praktijkvoorbeeld
Werkwijzen op een rij
       Praktijkvoorbeelden
Tekenen
Materialen
Speelklok
       Praktijkvoorbeeld
Muziek
Creatief denken
Filosoferen
       Praktijkvoorbeeld
  
Diagnosticeren 
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Onderzoeksmethoden
  
Empathisch vermogen 
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
  
Feedback
       Praktijkvoorbeeld
Inzicht in eigen handelen
Voorwaarden
Geef jezelf feedback
Emoties onder controle
Observeren
Taken afmaken
Van feedback naar zelfcontrole
       Praktijkvoorbeeld
Terugkoppelen wat je hebt gezien
       Praktijkvoorbeeld
  
Het gesprek
       Praktijkvoorbeeld
Spreken
       Praktijkvoorbeeld
Luisteren
       Praktijkvoorbeeld
Een boodschap overbrengen
       Praktijkvoorbeeld
Een boodschap ontvangen
  Praktijkvoorbeeld
Stembuigingen gebruiken
       Praktijkvoorbeeld
Reageren
       Praktijkvoorbeeld
Spraakoefeningen
       Praktijkvoorbeeld
Gebaren en mimiek
De aard van het gesprek
  
Les 8: Inleiding
  
Het gesprek (vervolg)
Het begeleidingsgesprek
       Openstaan voor de ander
       Helder formuleren
       Op tijd stoppen
       Niet domineren
       Goed luisteren
       De juiste vragen stellen
       De juiste tijdsduur bepalen
       Het verloop goed volgen
       Doelgericht te werk gaan
       Overtuigend en motiverend klinken
       Bij de leeftijd aansluiten
Communiceren met jongeren
De straatcultuur
Open en respectvol
       Praktijkvoorbeeld
       Praktijkvoorbeeld
Samenvatting
       Praktijkvoorbeeld
  
Leren communiceren
Gespreksregels
       Praktijkvoorbeeld
Een moeilijk gesprek
  
Het interview
Vragen
       Praktijkvoorbeeld
       Praktijkvoorbeeld
Schriftelijk interview
       Praktijkvoorbeeld
  
Kinderen vaardigheden aanleren
Bewustwording
De juiste omgeving
Het eerste contact
Globale verkenning
Aan de slag
Problematiek vaststellen
Observeren
Manieren van observeren
       Gestructureerd en ongestructureerd
       Participerend en niet-participerend
Aandachtsgebieden
       Praktijkvoorbeeld
       Praktijkvoorbeeld
  
Ontspanningsoefeningen 
       Praktijkvoorbeeld
  
Rouwverwerking 

       Praktijkvoorbeeld
Rouwproces
Rouwgedrag
Begeleiding bij rouw
       Helpen aanvaarden
       Aandacht voor de emoties
       Wat er gaat veranderen
       De herinnering bewaren
      Voorbereiden op het verlies
Praktijkvoorbeeld
Boeken
Jongeren en rouw
  
Spel en speltherapie
       Praktijkvoorbeeld
Als kinderen niet spelen
       Het plezier
       Positief zelfbeeld
       Motoriek
Cognitieve vaardigheden
       Sociale ontwikkeling
Ruimte en materialen
       Praktijkvoorbeeld
Speltrends
       Praktijkvoorbeeld
  
Les 9: Inleiding
  
In de praktijk
Snel ingrijpen
Zorgvuldigheid
Ken je beperkingen
       Praktijkvoorbeeld
Praktische tips
       Praktijkvoorbeeld
Probleemkenmerken
  
Hoe problemen ontstaan
Erfelijkheid en omgeving
       Praktijkvoorbeeld
  
Kinderen met ADHD
ADHD is een verzamelnaam
       Praktijkvoorbeeld
       Praktijkvoorbeeld
       Praktijkvoorbeeld
Medicijnen
Inzicht
Gedrag bewust maken
Motivatie en duidelijkheid
Belonen
  Praktijkvoorbeeld
  
Praktische tips bij de aanpak van ADHD
Weekoverzicht
       Praktijkvoorbeeld
Houd het kort
       Praktijkvoorbeeld
Ontspanning
Beloning
Wees consequent
       Praktijkvoorbeeld
Aandacht
       Praktijkvoorbeeld
Structuur
       Praktijkvoorbeeld
Prikkels
Basisregels
  
Adoptie
Identiteit
       Praktijkvoorbeeld
       Praktijkvoorbeeld
  
Agressie
       Praktijkvoorbeeld
       Praktijkvoorbeeld
Anti-sociale gedragsstoornissen
Agressief gedrag dat overgaat
Omgaan met agressief gedrag
  
Les 10: Inleiding
  
Angst
       Praktijkvoorbeeld
       Praktijkvoorbeeld
Kinderlijke angsten
Angststoornis
       Praktijkvoorbeeld
  
Scheidings- en verlatingsangst
Omgaan met een angstig kind
Punten van nadruk
  
Schoolangst
Oorzaken
  
Faalangst
Faalangst herkennen
De aanpak
Een rijtje vragen
       Praktijkvoorbeeld
Vaste elementen
       Aandacht
       Complimenten en beloning
       Overzichtelijkheid
       Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
       Structuur
Goede voorbereiding
  
Sociale angst
Factoren
       Praktijkvoorbeeld
Aanpak
  
Angst voor alles wat anders is
       Praktijkvoorbeeld
Sinterklaas
Onweer, donker en alles wat eng is
Stappenplan
Angst voor dieren
       Praktijkvoorbeeld
Is de angst gegrond?
Waarschuwing maakt bang
  
Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
De begeleiding van een kind met PTSS
Normaliseren
Rouwen
  
Dwangstoornissen
       Praktijkvoorbeeld
Behandeling
Vragen stellen
Laten ervaren
  
Autisme
Stoornis in het sociale contact
Obsessief gedrag
Communicatiestoornis
Gebrekkig voorstellingsvermogen
Opvallend goed geheugen
Diagnose
Signalen
De rol van de kindercoach
Structuur
Leren contacten leggen
Complimenten
Regels
Rituelen
Aandacht en geduld
Leren
Spelen
Aandachtspunten
       Overzichtelijkheid
       Eén activiteit
       Spel uitbreiden
       Spel verwoorden
  
Les 11: Inleiding
  
Bedplassen
Signaal
Openheid
Tijd en geduld
Praktische adviezen
       Praktijkvoorbeeld
  
Chronische ziekte
Verwerking
Angst
In de groep
       Praktijkvoorbeeld
Competenties
       Praktijkvoorbeeld
  
Depressie
       Praktijkvoorbeeld
Signalen
Oorzaken
       Een veilige omgeving
       Luisteren en praten
       Lichaamsbeweging
Betrek ouders en leerkrachten erbij
Zelfvertrouwen vergroten
Ritme en structuur
  
Driftbuien   
Consequent zijn
Zelfvertrouwen
  
Dyslexie   
       Praktijkvoorbeeld
Stress
Het abc van de begeleiding
       Acceptatie
       Begrip
       Compensatie
       Dispensatie
       Extra hulp
  
Dyscalculie
  
Echtscheiding
       Praktijkvoorbeeld
Praten over de scheiding
  
Eenzaamheid
Jongeren
Activiteiten
  
Faalangst
School
Vaardigheden aanleren
  
Gedragsproblemen
Op tijd ingrijpen
Gedragsstoornis en gedragsproblemen
Wat is gedrag?
       Praktijkvoorbeeld
Voorbeelden probleemgedrag
       Omschrijven
       Praktijkvoorbeeld
       Observeren
       Diagnose
       Het gewenste gedrag formuleren
       Begeleiding
Begeleidingstechnieken
       Praten
       Praktijkvoorbeeld
       Oefenen
       Visualiseren
       Belonen
       Straffen
Regels stellen
Sociaal-emotionele factoren
Lichte gedragsproblemen
Zware gedragsproblemen
De omgeving
Waardering en respect
Deugden
  
Hoogbegaafdheid
       Praktijkvoorbeeld
Kenmerken
       Positieve kenmerken
       Negatieve kenmerken
Begeleiding
       Competenties
       Sociale vaardigheden
       Zelfbeeld
       Faalangst
  Autonomie
  
Les 12: Inleiding
  
Huiswerkbegeleiding
Structuur en overzicht
       Tijdschema
       Indeling leerstof
       Aanpak
       Praktijkvoorbeeld
       Hoofdzaken en bijzaken
  
Jaloezie
  
Leerproblemen
Gerichte aanpak
  
Motivatie
Intrinsieke en extrinsieke motivatie
Checklist
  
Nieuwetijdskinderen
Kenmerken
       Praktijkvoorbeeld
Begeleiding
  
PDD-NOS
  
Pesten
Een vorm van geweld
       Praktijkvoorbeeld
Anti-pestbeleid
Hulp
Ingrijpen
Sociale vaardigheden vergroten
Assertiviteit vergroten
Competenties
Omgeving
Evaluatie
Boeken
Pesten en discriminatie
  
Slaapproblemen
       Praktijkvoorbeeld
Oorzaken
Aanpak
Slaapkamer is om te slapen
  
Syndroom van Asperger
       Praktijkvoorbeeld
Overzicht bieden
Tijdschema
Voorbereiding
Voor- en nadoen
  
Syndroom van Gilles de la Tourette

Acceptatie
Structuur
Competentie
Ontspanning
  
Verslaving
Hulp
       Praktijkvoorbeeld
Internetverslaving
Afsluiting
  
Praktische hulpmiddelen
Dieren
Homeopathie
Massage
Meditatie
       Praktijkvoorbeeld
Muziek en beweging
Poëzie
Prentenboeken
Yoga
 

OMVANG 

Deze volledig schriftelijke studie omvat 758 pagina's op A5 formaat met inhoudsregister

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

hbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

toegankelijk vanaf mbo-niveau

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K5466

ECTS PUNTEN

13 ECTS
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Kindercoaching hbo.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Kindercoaching

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.