Opleiding Pubercoaching | SORAG Opleidingen en Cursussen

Pubercoaching

 

 

 

 

De puberteit, die eigenlijk al begint rond het 10de jaar, is niet de gemakkelijkste periode voor een kind en zijn ouders. Anderzijds is het voor ouder en kind een boeiende periode, maar daarvoor moet je wel in staat zijn om met de optredende veranderingen mee te gaan en deze te doorgronden. Daarover gaat het in deze cursus. Opgroeiende kinderen worden steeds minder afhankelijk van hun opvoeders. Langzaamaan nemen ze het heft in eigen hand en beslissen ze zelf wat ze doen. Ouders zien graag dat het kind handelt zoals volwassenen zouden handelen en normaal gesproken zullen de normen en waarden die opvoeders hun kinderen meegeven, door het kind overgenomen worden.

Het lijkt tegenwoordig echter slecht gesteld met de normen en waarden in onze samenleving. Veel van wat we kinderen geleerd hebben, vinden we niet terug en het lijkt dan ook of er veel verloren gaat. We herkennen onze kinderen niet meer voor wat betreft hun gedrag. Diep van binnen weten we dat het huidige gedrag van jongeren wezenlijk niet veel verschilt van hoe wij ons gedroegen toen we zelf jong waren. Stiekem roken op de hoek, een eerste drankje, op je tenen ’s nachts de trap oplopen omdat je veel te laat thuis bent gekomen. Wel zijn de meesten het erover eens dat de situatie naar de andere kant is doorgeslagen. Er komt meer extreem gedrag voor en de grenzen van het toelaatbare worden steeds vaker opgezocht of zelfs overschreden, vooral door kinderen tussen de 10 en 18 jaar. Opvoeden lijkt dan ook veel moeilijker geworden. Vaak voelen opvoeders zich machteloos als het gaat om het gedrag van hun kind.


Niets is fijner dan herkenning te vinden bij anderen als het gaat over gevoelens van onmacht. Ouders en opvoeders zien dat er veel moet gebeuren op het gebied van communicatie met jongeren. Echter, het gedrag begrijpen en sturen is veel moeilijker. Momenteel gaat de meeste aandacht uit naar het probleemgedrag van jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Ze vormen een lastig te sturen groep waar moeilijk mee te communiceren is. Pubers vormen de belangrijkste groep binnen deze leeftijdscategorie. Toch bestaat de puberteit uit verschillende perioden waarin we al kunnen gaan werken aan deze opgroeiende mens: de peuterpuberteit, de prepuberteit en de werkelijke puberteit. Al deze stadia komen in deze cursus aan de orde.

In deze cursus wordt het begrip puber van verschillende kanten bekeken. Over wie spreken we eigenlijk als we het over pubers hebben? Het gedrag van deze leeftijdscategorie wordt daarom uitvoerig besproken. Ook de verleidingen van de sociale media, drank- en drugsgebruik, straattaal, misbruik door loverboys en andere gevaren komen aan de orde. Daarnaast worden veel tips gegeven, zoals positieve aandacht geven aan pubers. Zo komen conflicten vermijden en het gedrag reguleren aan bod. Tips over opvoeden zijn bruikbaar voor ouders, maar ook voor andere opvoeders en coaches. In deze cursus wordt een groot aantal praktijkvoorbeelden beschreven. Pubercoaching is een cursus die geen enkele coach die met kinderen en ouders werkt mag missen, maar is ook interessant voor ouders om meer te weten te komen over hoe zij met hun opgroeiende puber het beste om kunnen gaan.

Wil je meer informatie of een studieadvies?

Deze cursus is ook opgenomen in het Cursusvoordeelpakket:
Jeugdcoaching

Andere op Coaching toegespitste opleidingen zijn:
Kindercoaching
Personal Coaching
Traumacoaching
Depressiecoaching
In de cursus Pubercoaching komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Les 1


Inleiding

Omgeving is belangrijk
Zorg en liefde noodzakelijk
Gevoel dat er iemand voor je is
Praktijkvoorbeeld
Moeilijk grip op de puber krijgen


Aandacht

Praktijkvoorbeeld
Weinig tijd voor pubers
Begeleiden naar volwassenheid
Praktijkvoorbeeld

Definitie van puberteit

Verschuivende leeftijdsgrens
Puberteit
Tienertijd
Adolescentie
Cultuurbepalend
Cultuurverschillen
Multiculturele samenleving
Praktijkvoorbeeld

Begrippen

Peuterpuberteit
Prepuberteit
Puberteit

Eerste oriëntatie

De hersenen
Hersenen te verdelen in drie delen

Verbinding tussen de hersencellen belangrijk
Praktijkvoorbeeld
Ontwikkeling van onderwijsprogramma’s

De puberhersenen
Neurotransmitters
Periode van veel veranderingen
Praktijkvoorbeeld

Puberteit nader bekeken

Overheid
Kerndoelen binnen het basisonderwijs
Praktijkvoorbeeld
Het horen bij een groep telt
Ingewikkelde maatschappij
Kerndoelen staan op zich
Kerndoel: lichaam en gezondheid
Onderdelen van kerndoel

De ontwikkeling nader bekeken

Onderscheid

Lichamelijke ontwikkeling

Overleven vanuit oerkracht
De piramide van Maslow
Geslachtskenmerken
Praktijkvoorbeeld
Menstruatie
Remmingen door de menstruatie
Een open houding is belangrijk
Zaadlozing
Andere fysieke veranderingen
Hersenen
Lengte en gewicht
Acne
Kijken naar opvallende kenmerken
Afdekken van het gezicht
De oorzaken van acne
Komen en gaan van acne
Acne en voeding
De behandeling van acne
De taak van de ouder/opvoeder bij acne
Zweten
Seksueel gedrag

Praktijkvoorbeeld
Primaire geslachtskenmerken
Bewustwording van sekseverschillen
Ouders en de beeldvorming over seks
Seksuele opvoeding
Hetero- of homoseksueel
Voorlichting over hetero- en homoseksualiteit

Samenvatting


Les 2


Maatschappij in beeld

Het nieuwe communiceren
Fatsoensnormen hebben altijd gegolden


Identiteit

Een persoon kunnen we nooit los zien van anderen
Kwijtraken van de wortels van de identiteit

Verzet tegen normen en waarden

Gevestigde waarden
Eerste signalen van afstand nemen

Praktijkvoorbeeld
Pubers gaven altijd al zorgen
Stijging van de welvaart
Gevolgen van de welvaart
Meer inkomsten, meer uitgaven
De huidige maatschappij
Opvoeden nu en vroeger

Praktijkvoorbeeld
De eigen gang gaan
Regels

Normen en waarden

Sociale omgeving van een kind
Regels binnen de groepering
Normvervaging
Waarden nemen af
Opvallende kenmerken

Pubers in historisch perspectief

De oudheid
Filosofen in de oudheid
De Romeinen
De Verlichting
De twintigste eeuw
Het heden
Nieuwe inzichten over pubergedrag
Rijping van de hersenen


De geestelijke ontwikkeling

De groei van de hersenen
De bouw van de hersenen
De hersenschors en de kleine hersenen

De functies van de hersenen


Het leren

Balans
Praktijkvoorbeeld
Leren staat centraal
Denkprocessen

De frontaalkwab

Leren emoties te beheersen
Praktijkvoorbeeld
Vermogen om te leren
Basisemoties
Aangeleerde emoties
Veel beslissingen worden genomen op basis van gevoel

Verstoring van het denken onder invloed van emoties
Praktijkvoorbeeld
Afname van de empathie door heftige emoties
Praktijkvoorbeeld
Kicks, plezier en genot
Praktijkvoorbeeld
Kicks en kortetermijngevoel
Praktijkvoorbeeld
Impulsief gedrag
Praktijkvoorbeeld
Meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Praktijkvoorbeeld
Pubers zijn ervan overtuigd dat hun gedrag acceptabel is

Praktijkvoorbeeld
Pubers kunnen niet veel tegelijk doen
Puber moet eigen gedrag kritisch bekijken
Praktijkvoorbeeld
Toename van zelfkennis

Verschil tussen jongens en meisjes

Het slaapritme

Verschillen in slaapbehoefte
Praktijkvoorbeeld
Noodzakelijke slaap
Voortdurend slaaptekort

Veranderend slaap-waakritme

Creativiteit


Samenvatting


Les 3


De sociale ontwikkeling

Socialisatie
Gezag
Op school in aanraking komen met verschillende mensen

Praktijkvoorbeeld
Kinderen hebben met verschillende mensen en groepen te maken
Sociale types
Sociaal gedrag
Steeds anderen betrokken bij de ontwikkeling
Sociaal wenselijk gedrag
Praktijkvoorbeeld
Sociale vaardigheden
Praktijkvoorbeeld
Omschrijving van socialisatie
Sociale behoefte
Verandering in de sociale behoefte bij het ouder worden

Kinderen ontwikkelen zich altijd samen met anderen

Sociale ontwikkeling bij pubers

Zoeken naar de juiste koers door de puber
Praktijkvoorbeeld
Vriendschappen in de puberteit
Praktijkvoorbeeld
Pubermeisjes
Eerste verlangens en gevoelens van liefde
Samenstelling van de groep
Praktijkvoorbeeld
Zelfvertrouwen
Praktijkvoorbeeld
Steun vanuit de vriendengroep
Heftige emoties

De eigen mening
Inzicht in anderen

Jeugdcultuur

Hangjongeren
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Tolerantie in de buurt
Luidruchtigheid en vernielzucht
De rol van de ouders bij hangjongeren

Pubers en de maatschappij

Welke groepen veroorzaken problemen?

Praktijkvoorbeeld
Straatcultuur
Afwijkend gedrag als reactie op kritiek
Inzicht in gedrag van anderen belangrijk
Praktijkvoorbeeld
Respect
Opgroeien onder andere omstandigheden
Het beeld van pubers is niet veranderd
Het gedrag van volwassenen tegenover pubers
Buitenshuis werken
Afwezigheid van beide ouders
Verbeterde welvaart
Veranderde relaties
Veranderde betekenis van vriendschap
Hechting in de jonge kinderjaren

Plichtsbesef
Vooroordelen van volwassenen
Praktijkvoorbeeld
Pubers tegenover volwassenen

Praktijkvoorbeeld
Grote behoefte aan zorg

Pubers tegenover pubers
Onderling kleineren
Negatieve behoefte om op te vallen
De wereld van pubers en volwassenen ligt niet zo ver uit elkaar
Pubers en ouders
Instanties en hulpverlening
Pubers en het onderwijs

Praktijkvoorbeeld
Het belang van een harmonische sociale ontwikkeling
Activiteiten die normaal sociaal gedrag in de weg staan

Jeugdcriminaliteit
Oorzaken van jeugdcriminaliteit
Praktijkvoorbeeld
Terroriseren van de politie
Praktijkvoorbeeld
Individualisme
Allochtone pubers
Pubers over pubers
Acceptatie van het gedrag van leeftijdsgenoten
Voor een harmonische sociale ontwikkeling is veel nodig


Les 4


Het belang van coachen

Steeds meer hersenonderzoek
Steeds meer verhardende maatschappij
Omgeving tegenwoordig steeds minder stabiel
Is overmatig alcoholgebruik van jongeren geen probleem voor iedereen?
Praktijkvoorbeeld
Ethische vraagstukken waarop moeilijk een antwoord te geven is

Praktijkvoorbeeld
Creatieve oplossingen bedenken


Communicatie

Het communicatieproces
Praktijkvoorbeeld
De manier van spreken is belangrijk
Het verbale en non-verbale communicatieproces
Een positieve boodschap
Praktijkvoorbeeld
Communicatieve vaardigheden
De vaardigheden op een rijtje
Spreken
Non-verbaal
Luisteren
Lezen
Schrijven
Regels stellen is belangrijk
Straattaal
Onacceptabel woordgebruik

De coach in gesprek

Gesloten vragen
Open vragen
Informatieve vragen
Algemene vragen
Ad rem reageren
Zorgvuldig een gesprek opbouwen
Voorbereiding
Een aanleiding
Vastleggen van gegevens
Als praten niet lukt
Lezen

De coach

Een leraar spreekt makkelijker met een puber
Afscheid nemen van de kinderjaren
Hygiëne
Praktijkvoorbeeld
Seksuele voorlichting
Problemen rond de seksualiteit
Steunen van de puber en de ouders
Burgerschap
Volwassenen als ‘frontaalkwab’ voor de puber
Praktijkvoorbeeld
De puber hulp bieden
Zorg voor een veilige omgeving
Orde en structuur bij de dagelijkse werkzaamheden
Orde en rust in het hoofd scheppen bij de puber
Duidelijke agenda met overzicht van vaste activiteiten door de week heen

Gebruik handvatten om routine op te laten doen
Praktijkvoorbeeld
Hulp van de school
Hulp bij het plannen
Kinderen leren samenwerken
Het vergroten van de competenties

Sterk afwijkend gedrag

Aangeboren stoornissen of gedragsproblemen
Pubers, je houdt van ze en je verwenst ze

Les 5


De opvoeder

Grote rol van media bij taboes
Risicovol gedrag een halt toeroepen
Antwoorden op een bepaalde manier van gedragen
Puberteit bij jongens begint later

Praktijkvoorbeeld
Kennisnemen van het gedrag van pubers

Je als opvoeder kwetsbaar opstellen
Geef de puber de mogelijkheden om zelf te kiezen
Groepsdruk van leeftijdgenoten
Afwijkend gedrag constateren
Het zelfinzicht bevorderen
Nagaan wat de puber wil
Geef aan wat je wel en wat je niet tolereert
Regels onder de loep nemen
De puber vertrouwen geven
Lang laten uitslapen
Aandacht en complimenten geven

Boosheid

Praktijkvoorbeeld
Boosheid herkent iedereen van zichzelf
Hoe kijk je tegen boosheid aan
Boze pubers in het onderwijs
Nemen van een time-out belangrijk

Depressiviteit

Vastlopen van pubers
Zelfbeschadiging
Proberen de situatie om te buigen
Praktijkvoorbeeld
Denken aan zelfmoord
Vage klachten en pijnen


Complimenten geven

Overeenkomstige factoren zoeken

Een andere opvoeder

Vader of moeder gaat een nieuwe relatie aan

Financiën

Pubers gaan meer geld uitgeven

Praktijkvoorbeeld

Pubers van niet-Nederlandse afkomst

Afwijkend gedrag door weinig geld en verveling
De leefsituatie leren kennen
Ernstig afwijkend gedrag bij autochtone pubers

Oriëntatie en innerlijke processen

Negatieve ontwikkelingen beïnvloeden
Stappenplan bij hulp door een coach
Opbouwen van een vertrouwensbad met de cliënt
Signaleren van problemen
Stellen van een diagnose
Opzetten van een plan van aanpak
Begeleiden van de cliënt
Geven van feedback
Eventueel bijstellen van het plan van aanpak
Afsluiten
Aan de oppervlakte brengen van innerlijke processen
Communicatie blijft een belangrijke factor
Communicatie noodzakelijk voor een goede interactie
De roos van Leary
Praktijkvoorbeeld
Ik kies ervoor om het zo te doen

Aangeleerde vaardigheden
Het aanbrengen van kennis
Samen groeien

Verleidingen

Roken en alcoholgebruik
Veranderend eetpatroon

Doorbreken van taboes
Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Bewustwordingsproces
Soorten verslaving
Extra gevoelig voor de kick
Opgroeien in een sterk veranderende maatschappij

Praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld
Voorbeeldgedrag bij verslavingen
Afzetten tegen ouders is van alle tijden

Alcohol

Alcoholgebruik onder pubers hoog
Praktijkvoorbeeld
Comazuipen en ziekenhuisopname
Wat doet alcohol met de puber?

Verkeerde uitwerking van alcohol
Een stukje geschiedenis over alcohol
Alcoholmisbruik onder pubers
Praktijkvoorbeeld
Wanneer spreken we over alcoholmisbruik?
Het syndroom van Korsakov
Risico op jonge leeftijd
Alcoholverslaving
Vormen van verkeerd alcoholgebruik
Alcoholvergiftiging
Binge drinken
Rol van de overheid
Grote gevolgen van alcoholmisbruik
Alcoholpreventie
Praktijkvoorbeeld
Jongeren bewust maken van de gevaren van alcoholgebruik

De houding als opvoeder
Het gesprek blijft belangrijk

Les 6


Roken

Roken lijkt stoer en gezellig
Rookgedrag door de eeuwen heen
Praktijkvoorbeeld
Roken is verslavend
Nicotine
Roken is slecht voor de gezondheid
Gevolgen van roken kunnen ingrijpend zijn
De gevaren van roken
Nicotine
Teer
Koolmonoxide
Roken veroorzaakt hart- en vaatziekten en kanker
Rookgedrag in cijfers
Ik wil niet dat je rookt
De eerste sigaret
De laatste sigaret
Stoppen met roken
Rookbeleid
Een waterpijp roken

Drugs

Praktijkvoorbeeld
Drugsgebruik door nieuwsgierigheid
Sigaretten zijn legale drugs
Praktijkvoorbeeld
Soorten drugs
Invloed op lichaam en geest
Partydrug GHB
Verschillende drugs, hetzelfde gedrag
Drugsgebruik onder de jaar strafbaar
Zo jong mogelijk informeren
Problemen op school nemen toe
Iedere drug heeft specifieke bijwerkingen

Open vragen
Praktijkvoorbeeld
De effecten van drugs
De effecten van drugs bij jongeren groter

Betere informatie

Games

Games zijn verslavend
Gamen nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding
Gewelddadige games
Gameverslaving

Sommige games leiden tot financiële problemen

Verschillende inzichten
Hulp bieden aan gameverslaafden
Goede begeleiding van groot belang

Internetverslaving

Vooral pubers zijn internetverslaafd

Gokverslaving

Winnen verergert de gokverslaving
Ook de toto vormt een gevaar

Sociale media

Definitie sociale media
Leren via de sociale media
Mobiele telefoon
Hyves
Facebook
Skype
LinkedIn
Google
Google Plus
You Tube
Live Messenger

Twitter
Whatsapp
Bluetooth
Pingen (BlackBerry Messenger)

Multifunctionaliteit oorzaak populariteit
Praktijkvoorbeeld
Mobiel vormt een lopend vuurtje
Praktijkvoorbeeld
Media (weg)wijs zijn
Veilig gebruik van sociale media

Cyberpesten
Bezemen
Cyberbaiting
Bangalijst
Haatfilmpjes
Online schelden en bedreigen

Hacken

Happy slapping

Cyberpesten altijd anoniem
Ingrijpen bij cyberpesten
De school speelt een belangrijke rol om cyberpesten tegen te gaan

Loverboys

Gevaar voor kwetsbare meisjes
Afhankelijkheid van de loverboy
Prostitutie en loverboys
Subtiel te werk gaan bij loverboys
Loverboys die meisjes tot prostitutie dwingen
Signalen van gedwongen prostitutie
Hulp bieden
Terugkrijgen van vertrouwen in het leven
Voorlichting aanpassen aan de geest van de tijd


Over gewicht gesproken

Schuldgevoel van de ouders
Praktijkvoorbeeld
Steeds meer kinderen met overgewicht
Praktijkvoorbeeld
Obesitas ook door veranderde leefstijl
De gevolgen van obesitas
Oog voor een gezond eetpatroon
Eetstoornissen
Anorexia nervosa

Anorexia is een ernstige aandoening

Zo snel mogelijk deskundige hulp inroepen
Boulimia nervosa

Tot de dood erop volgt....

Ik kan het zelf samen met jou

OMVANG

Deze volledig schriftelijke studie omvat 484 pagina's op A5-formaat

HUISWERK

inzenden per post of digitaal via internet

STUDIEBELASTING

bij 1 les per maand 4-5 uur per week

NIVEAU

hbo-niveau

CURSUSAANVANG

je kunt op elk gewenst moment met de cursus starten

VOOROPLEIDING

toegankelijk vanaf mbo-niveau

STUDIEMATERIAAL

het lespakket bevat een fraai opbergsysteem en is inclusief alle benodigde studiematerialen en/of boeken

STUDIEVERKLARING

wordt kosteloos verstrekt na inzending van het huiswerk

EXAMEN 

je kunt desgewenst een digitaal  thuisexamen afleggen

ERKENNING

ACCREDITATIECODE KTNO

K6479

ECTS PUNTEN

6.5 ECTS
PROEFLES BEKIJKEN

Van de meeste cursussen kun je een proefles bekijken, zodat je vooraf beter een keuze kunt maken.
Je kunt kiezen tussen een gratis proefles die je via internet op je computer kunt downloaden of de toezending van een gedrukte les waarvoor we je wel kosten in rekening moeten brengen.

Om een proefles te kunnen lezen dient je computer het programma Acrobat Reader te bevatten. Is dat niet het geval, dan kun je dit programma binnen enkele minuten gratis downloaden.

Download Acrobat Reader


Proefles Downloaden:


Pubercoaching.pdf


De gedrukte proefles is tevens de eerste les van de cursus waarvoor je deze proefles aanvraagt. Deze proefles zal bij het doen van een definitieve inschrijving verrekend worden.

De SORAG respecteert je privacy en verkoopt je gegevens niet aan derden. Meer informatie vind je in het privacy statement.


Ik verzoek een proefles te ontvangen van: Pubercoaching

   
:


* = Verplicht invulveld

Betaalmethode

 Door het bedrag van € 43.85 zelf per direct over te maken. Het bedrag dient direct na het doen van de aanvraag overgemaakt te worden naar IBAN-bankrekening NL61 RABO 0119 0480 27 t.n.v. de SORAG o.v.v. de naam van de aanvrager en de cursusnaam van de cursus waarvoor je de proefles hebt aangevraagd.


 Betaling ineens proefles door € 43.85 inclusief verzendkosten over te maken via
( Betaling via IDeal is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening en alleen voor betaling van het gehele lesgeldbedrag. )  


Wanneer ik besluit mij binnen drie maanden na ontvangst van de proefles voor deze cursus in te schrijven wordt de betaling van de proefles met het lesgeld van de betreffende cursus verrekend.